توزیع لوازم تحریر
 توزیع لوازم تحریر بین مدد جویان در خیریه لبخند جاوید خزر همچنان ادامه دارد و همچنین توزیع غذای نزری در روز سوم امام در خیریه انجام شد 
  از تمامی شما عزیزان سپاس گذاریم .