ارایه وام بدون سود با بازپرداخت اسان به نیازمندان
در سال 1397 یکی از کارهای بزرگی که به یاری خداوند متعال توتنستیم به انجام برسانیم پرداخت وام بدون سود به نیازمندان برای ایجا اشتغال بوده است که در این راستا 5نفر از جوانان موفق به دریافت وام شده و مشغول به کار شدند